Stadgar

Svensk Förening för Pediatrisk Akutsjukvård
(Swedish Society for Pediatric Emergency Medicine; SWEPEM)

§ 1. Föreningen är en sammanslutning av svenska läkare med aktivt intresse och engagemang i pediatrisk akutsjukvård. Föreningen är en delförening inom Svenska barnläkarföreningen (BLF). Föreningen avser samverka med SWESEM Svensk Förening för Akutsjukvård.

§ 2. Föreningens ändamål är att inom BLF företräda området pediatrisk akutsjukvård genom att 1) främja vetenskap och utbildning, 2) bidra med utbildning och vetenskapliga bidrag till BLF:s gemensamma möten, 3) utveckla nationella vårdprogram, 4) besvara remisser och andra förfrågningar från BLF.

§ 3. Vid beslut, där föreningen agerar som en del av BLF, är endast medlemmar i BLF röstberättigade.

§ 4. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör, 3-6 ledamöter samt 0-2 suppleanter. Nyval av styrelsemedlem görs för två år men fyllnadsval kan göras för ett eller två år.

Förslag till styrelse upprättas av en valberedning bestående av två personer. Val av styrelse och valberedning sker på ett årsmöte. Omröstningen sker öppet då annat ej begärts. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 5. Ordförande åligger att leda föreningens sammanträden och i samråd med sekreteraren uppgöra föredragningslistor för desamma. Sekreteraren åligger att minst 2 veckor före sammanträdet tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista samt att föra protokoll och medlemsförteckning. Kassören sköter föreningens räkenskaper och inkasserar årsavgifter.

§ 6. Firmateckning: Kassören och ordförande äger rätt att teckna föreningen var för sig.

§ 7. Föreningen ska hålla minst 1 sammanträde årligen innan april månads slut (årsmöte).

Vid årsmötet skall föreningen:

1. utse ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

2. utse två justeringsmän

3. granska styrelsens, kassörens och revisorernas berättelser och besluta om ansvarsfrihet

4. välja styrelse

5. utse styrelsens ordförande och kassör, var för sig, till föreningens firmatecknare

6. välja revisorer

7. utse valberedning

8. fastställa årsavgiften

§ 8. Styrelsen sammanträder minst 2 gånger årligen. Sammanträdena kan ske som telefonmöten. Beslut fattas med enkel röstövervikt; vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9. Föreningens årsavgift beslutas av årsmötet efter förslag från styrelsen.

§ 10. Ansökan om medlemskap i föreningen kan göras av läkare med svensk läkarlegitimation. Ansökan inlämnas till föreningens sekreterare, styrelsen beslutar om inval.

§11. Arbetsgrupper:

Styrelsen kan inrätta arbetsgrupper i syfte att skapa evidensbaserade och nationella riktlinjer i frågor med hög klinisk relevans. Arbetsgrupperna kan också bistå styrelsen med remissvar och med att arrangera utbildningar inom sina respektive områden.

§ 12. Stadgeändring:

Beslut om ändring av stadgar kan endast äga rum på årsmöte. Förslag till ändring insändes skriftligen minst 2 månader före årsmötet, till styrelsen. Förslag till stadgeändring, åtföljt av styrelsens yttrande, skall därutöver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För beslut fordras 2/3 majoritet bland de röstande.

§ 13. Föreningens upplösning:

Beslut skall fattas på ordinarie årsmöte + ett påföljande ordinarie årsmöte med minst 3/4 av antalet avgivna röster. Mötet beslutar om föreningens tillgångar vid eventuell upplösning.

 


access_time 2020-01-31 16:34:25